Các phòng, đơn vị của Sở Ngoại vụ Thái Bình

06/06/2019

Các phòng, đơn vị của Sở Ngoại vụ Thái Bình

I. Lãnh đạo các phòng, đơn vị của Sở Ngoại vụ

1. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Bình
Điện thoại: 0989.630.175 - 0227.3731.733
Email: tranthithanhbinh@gmail.com
 
2. PHÒNG LÃNH SỰ - NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Việt Hà
Điện thoại: 094.316.2222 - 0227.3731.733
Email: vietha.nguyen2@gmail.com
 
3. VĂN PHÒNG - THANH TRA
Chánh Văn phòng: Phạm Thanh Hoa
Điện thoại: 0912.447.305 
Email: trunghoahan@gmail.com
 
Phó Chánh Văn phòng: Phạm Khánh Linh
Điện thoại: 0982.991.785
 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ
 
 1. Phòng Hợp tác quốc tế

a) Chức năng

            Phòng Hợp tác quốc tế, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; kinh tế đối ngoại; vận động viện trợ, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; thông tin đối ngoại; văn hóa đối ngoại; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Về công tác hợp tác quốc tế:

+ Là đầu mối giúp Lãnh đạo sở tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

+ Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh; đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài;

+ Tham mưu xây dựng, duy trì mối quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

 • Về công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

  • Đề xuất và chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo sở làm việc với các đoàn khách nước ngoài hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức tại tỉnh và ở nước ngoài;

  • Giúp Lãnh đạo sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp các sở, ban ngành liên quan thẩm định kế hoạch, nội dung về việc các tổ chức, cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

 • Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại tỉnh:

  • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở chuẩn bị nội dung thỏa thuận quốc tế, biên bản ghi nhớ và các thủ tục cần thiết trong việc ký kết thỏa thuận quốc tế của tỉnh với các nước, các tổ chức quốc tế;  

  • Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế, biên bản ghi nhớ, chương trình hợp tác với các địa phương, tổ chức nước ngoài; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hình thức, nội dung hợp tác với các địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các cơ quan đại diện ngoại giao; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hướng giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến hợp tác quốc tế;

  • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở tổ chức triển khai thực hiện điều ước quốc tế tại tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 • Về kinh tế đối ngoại:

  • Giúp Giám đốc Sở làm đầu mối của Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết, đầu tư tại tỉnh;

  • Tham gia công tác xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, phối hợp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh;

  • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở xây dựng các chương trình hợp tác hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài; tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế tại tỉnh theo sự phân công của Lãnh đạo sở.

 • Về công tác phi chính phủ nước ngoài:

  • Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu cho Lãnh đạo sở xây dựng cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, danh mục dự án vận động viện trợ của tỉnh;

  • Tham mưu thực hiện công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương; quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

            + Giúp Lãnh đạo sở phối hợp với các cơ quan chức năng đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn các loại giấy phép và giấy đăng ký hoạt động, tổ chức quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các văn phòng dự án, nhân viên dự án của các tổ chức phi chính phủ tại địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

 • Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan thẩm định chương trình, dự án phi chính phủ; theo dõi đánh giá tình hình hoạt động của các dự án phi chính phủ nước ngoài;

 • Hỗ trợ các thủ tục hành chính, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong việc triển khai các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp tại tỉnh.

 • Về thông tin đối ngoại:

  • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động thông tin đối ngoại được Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh giao;

  • Giúp Lãnh đạo sở làm đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến tỉnh cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại.

  • Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của       địa phương;

  • Chủ trì xây dựng kế hoạch và biên soạn Bản tin đối ngoại của Sở.

 • Về văn hóa đối ngoại:

  • Tham mưu tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

  • Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Lãnh đạo sở trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại tỉnh và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh ở nước ngoài.

 • Về công tác tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác đối ngoại:

+ Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở xây dựng, trình Tỉnh ủy các văn bản chỉ đạo, nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy;

+ Phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu Lãnh đạo sở quán triệt, theo dõi, đôn đốc và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước;

+ Tham mưu cho Lãnh đạo sở thực hiện chức năng làm cơ quan đầu mối giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

            - Công tác khác:

 • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở dự thảo các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án về công tác đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực Phòng được phân công trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát, phát hiện những điểm chưa hợp lý, báo cáo, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện;

            + Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của phòng quản lý đối với các cán bộ, công chức làm công tác ngoại vụ thuộc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân tại địa phương;

+ Là đơn vị thường trực thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch;

            + Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

            + Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao.

 1. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

a) Chức năng

            Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác lãnh sự, người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện công tác lãnh sự; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác quản lý phóng viên báo chí nước ngoài; công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

 • Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân :

            + Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức viên chức theo quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;

 • Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

 • Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến thị thực của người nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh mời vào làm việc;

 • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở trong công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân;

 • Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài trong việc chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về lĩnh vực xuất, nhập cảnh, lưu trú và các hoạt động khác có liên quan tại tỉnh;

            + Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại tỉnh khi được Bộ Ngoại giao ủy quyền;

            +  Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở làm đầu mối tiếp nhận, chủ trì thẩm định và trả kết quả hồ sơ đề nghị UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

            - Về công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào:

            + Tiếp nhận hồ sơ đoàn ra, đoàn vào, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở (khi được ủy quyền) quyết định cho phép đoàn ra, đoàn vào theo thẩm quyền, đúng quy định;

 • Chủ trì, phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế tham mưu, giúp Lãnh đạo sở xây dựng, chuẩn bị chương trình, nội dung và tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác ở nước ngoài; phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục xuất, nhập cảnh cho đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài;

            + Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Giám đốc sở phê duyệt; phối hợp thực hiện công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với tỉnh.

            + Theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 • Về công tác quản lý phóng viên báo chí nước ngoài:

            + Tham mưu, giúp Giám đốc sở thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh;

            + Xây dựng chương trình làm việc, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 • Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

  • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

  • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu với người Việt Nam ở nước ngoài về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

  • Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại tỉnh.

            - Công tác khác:

            + Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở dự thảo các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án về công tác đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực Phòng được phân công trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát, phát hiện những điểm chưa hợp lý, báo cáo, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện;

 • Hướng dẫn, theo dõi, quản lý hoạt động của các tổ chức hội hoạt động đối ngoại nhân dân tại tỉnh;

+ Giúp Lãnh đạo sở phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh và Bộ Ngoại giao các vấn đề nảy sinh trên biển tại địa phương;

+ Thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch;

            + Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

            + Thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao.

          3. Văn phòng - Thanh tra   

a) Chức năng

            Văn phòng sở có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp Giám đốc sở điều phối hoạt động chung của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được duyệt. Thực hiện công tác tổng hợp; thanh tra; hành chính, quản trị; quản lý tài chính, tài sản công; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; lễ tân.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

 • Về công tác tổng hợp:

  • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, lịch công tác tuần, tháng, quý, năm của Sở trình Giám đốc sở xem xét quyết định; theo dõi đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch được phê duyệt;

  • Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định; theo dõi và kiểm tra kết quả thực hiện các ý kiến kết luận của Giám đốc sở, các chương trình, kế hoạch của Sở và nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo kết luận của Giám đốc sở tại các cuộc họp giao ban định kỳ, sơ kết quý, năm và các cuộc họp đột xuất khác.

 • Về công tác hành chính, quản trị:

  • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của Sở;

  • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở thực hiện công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh cơ quan;

  • Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và các quy định nội bộ của cơ quan trình Giám đốc sở ban hành theo thẩm quyền và kiểm tra việc tổ chức thực hiện;

  • Chủ trì xây dựng bộ thủ tục hành chính thuộc nhiệm vụ của Sở. Xây dựng quy trình làm việc theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng của Sở;

  • Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở triển khai thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm…;

  • Kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chấp hành các nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện quy định về quản lý công sở, văn hoá công sở;

  • Làm đầu mối phối hợp các phòng giúp Lãnh đạo sở xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh;

  • Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định về công tác văn thư - lưu trữ.

 • Về công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản công:

            Tham mưu, giúp Giám đốc sở quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn kinh phí khác, tài sản được giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, theo quy định của Nhà nước.

+ Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của cơ quan; lập dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên cũng như đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở;

+ Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản được giao; kiểm tra tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có) theo thẩm quyền được phân cấp;

+ Tham mưu và chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu, nghiệp vụ chi thuộc Sở quản lý theo đúng qui định của Nhà nước.

 • Về công tác tổ chức, cán bộ:

  • Xây dựng, trình Giám đốc sở phê duyệt bộ máy, biên chế của Sở;

  • Xây dựng, trình Giám đốc sở phê duyệt quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở;

  • Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở (nếu có) thực hiện các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; tổ chức thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo đề án được phê duyệt;

  • Tham mưu, giúp Giám đốc sở tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền;

  • Tham mưu, giúp Giám đốc sở tổ chức thực hiện các quy định về tuyển dụng, chuyển ngạch, xếp ngạch, nâng ngạch và quản lý, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý;

  • Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; tổ chức thực hiện, theo dõi diễn biến, tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng biên chế; hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của Sở; trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của cơ quan;

  • Hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức theo quy định;

  • Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, luân chuyển công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

 • Về công tác thi đua- khen thưởng, kỷ luật:

  • Phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng; tham mưu phát động, đăng ký, tổ chức các phong trào thi đua của Sở; hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác thi đua - khen thưởng; tổng kết các phong trào thi đua; tổng hợp, lập hồ sơ khen thưởng trình các cấp có thẩm quyền quyết định;

 • Giúp Lãnh đạo sở phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc tiếp nhận bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tặng; việc tặng, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế;

  • Tham mưu, thực hiện các thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức theo phân cấp, thẩm quyền quản lý;

  • Phối hợp giải quyết các đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

 • Về công tác lễ tân:

  • Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện công tác lễ tân giúp Lãnh đạo sở và Lãnh đạo tỉnh tiếp khách đoàn vào; thực hiện công tác lễ tân, hậu cần cho các đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài đảm bảo đúng quy định;

  • Hướng dẫn nghiệp vụ lễ tân cho cán bộ, công chức trong Sở và cán bộ, công chức liên quan trên địa bàn tỉnh.

 • Về công tác thanh tra: Trong khi Sở chưa thành lập Thanh tra Sở, Văn phòng thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giúp Lãnh đạo sở giải quyết một số công việc trọng tâm sau:

            + Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở;

            + Thực hiện công tác pháp chế, phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 • Công tác khác:

+ Thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch;

  + Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc sở, Phó Giám đốc sở phụ trách Văn phòng giao.

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:264188
Số người trực tuyến: 44