Giới thiệu Sở Ngoại vụ

01/08/2017

Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ phát triển và hội nhập”.

Được thành lập ngày 23 tháng 12 năm 2016 theo Quyết định số 3898/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh Thái Bình, Sở Ngoại vụ Thái Bình là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia cùng các dịch vụ công khác trong phạm vi quyền hạn được giao. Do mới thành lập nên lực lượng cán bộ công chức của Sở còn mỏng, hiên tại mới có 12 biên chế cơ cấu tại 03 phòng:

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài;

- Văn phòng - Thanh tra.

Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ nằm trong UBND tỉnh Thái Bình tại số 76 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Mặc dù mới thành lập nhưng Sở Ngoại vụ Thái Bình đã tập trung được đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng (01 tiến sĩ, 01 thạc sĩ, 07 đại học chính quy, 01 cao đẳng). Chi bộ Sở gồm 9 đảng viên/10 người (trong đó 05 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 03 đảng viên có trình độ trung cấp chính trị). Là tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn nỗ lực thi đua học tập, khắc phục khó khăn, trau dồi kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ phát triển và hội nhập” theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, ngay từ khi thành lập, Sở Ngoại vụ Thái Bình đã xác định: để công tác đối ngoại của tỉnh phát triển thực chất và hiệu quả cần phải phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - kinh tế - văn hóa - y tế - giáo dục - lao động - công tác người Việt Nam ở nước ngoài...Chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao trong công tác văn hóa đối ngoại, thông tin đối ngoại…; Bên cạnh đó, phát huy vai trò tham mưu cho tỉnh trong giao lưu hợp tác cấp địa phương với các nước nhằm góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, đồng thời mở ra nhiều lĩnh vực và phương hướng hợp tác mới như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu…v.v…

Để tranh thủ nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Sở Ngoại vụ Thái Bình chủ động phát huy vai trò là cầu nối trong các thỏa thuận quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương để ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức của tỉnh với các đối tác, các tỉnh, thành phố nước ngoài; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo và giữ môi trường hòa bình ổn định, gắn kết địa phương với bạn bè quốc tế, đáp ứng yêu cầu 2 nhiệm vụ đối ngoại lớn trong tình hình mới mà Đảng và Nhà nước ta đề ra, đó là: “giữ vững môi trường hòa bình” để “bảo vệ vững chắc Tổ quốc”./.

1. Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Ngoại vụ có Giám đốc và Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Ngoại giao ban hành, theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng về công tác cán bộ; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 04 phòng, gồm:

- Phòng Hợp tác Quốc tế.

- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

- Văn phòng.

- Thanh tra.

Trước mắt thành lập 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hợp tác Quốc tế; Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài và Văn phòng, trong đó Văn phòng Sở thực hiện thêm nhiệm vụ thanh tra.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có 01 Trưởng phòng và tương đương và không quá 02 Phó Trưởng phòng và tương đương. Chức năng, nhiệm vụ, biên chế cụ thể của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Sở quyết định.

2.3. Giám đốc Sở: Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí các chức danh công chức của các Phòng thuộc Sở phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở và chỉ tiêu biên chế được giao.

2.4. Biên chế:

Biên chế công chức của Sở được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

2.Vị trí chức năng của Sở Ngoại vụ Thái Bình

Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (sau đây gọi chung là công tác đối ngoại) của tỉnh; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thông qua Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Trụ sở làm việc của Sở: Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ Thái Bình

 

1.1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại địa phương.

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về công tác đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở.

c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

1.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác đối ngoại địa phương.

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

1.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại địa phương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

1.4. Tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác đối ngoại:

a) Định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của địa phương; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy.

b) Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

c) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

d) Làm cơ quan đầu mối giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của địa phương; phối hợp hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân tại địa phương.

1.5. Về công tác hợp tác quốc tế:

a) Tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của địa phương, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

c) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

1.6. Về công tác kinh tế đối ngoại:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của tỉnh ở nước ngoài.

1.7. Về công tác văn hóa đối ngoại:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ.

b) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

1.8. Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương.

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại địa phương.

c) Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

1.9. Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

a) Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại địa phương theo quy định.

b) Xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương, bảo vệ lợi ích của ngư dân địa phương có liên quan đến yếu tố nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại địa phương.

c) Làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại tỉnh khi được Bộ Ngoại giao ủy quyền; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC, nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao).

1.10. Về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia:

a) Là cơ quan thường trực của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Bộ, ngành liên quan.

b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các vấn đề nảy sinh trên biên giới đất liền và trên biển tại địa phương.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương về các vấn đề quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ.

1.11. Về công tác lễ tân đối ngoại:

a) Thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại địa phương.

b) Đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại ở tỉnh; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Chủ trì về lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại địa phương.

1.12. Về công tác thông tin đối ngoại:

a) Làm đầu mối quan hệ với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Cung cấp thông tin của tỉnh cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá địa phương ở nước ngoài.

c) Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

1.13. Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào:

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm làm việc tại địa phương (đoàn vào).

b) Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; làm đầu mối liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành địa phương về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn vào thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.14. Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

a) Thực hiện tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

1.15. Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế:

a) Thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

1.16. Về công tác phi chính phủ nước ngoài:

a) Làm cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

b) Quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

c) Thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

d) Là cơ quan thường trực Ban công tác phi chính phủ nước ngoài của tỉnh.

1.17. Về công tác thanh tra ngoại giao:

a) Thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tại địa phương theo quy định.

b) Tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

1.18. Về công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại:

a) Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức địa phương.

b) Đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức địa phương.

1.19. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo quy định.

1.20. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại địa phương toàn quốc.

1.21. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở ngoại vụ

1. Văn phòng - Thanh tra

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động chung của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được duyệt. Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính, quản trị; quản lý tài chính, tài sản công; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; lễ tân và thanh tra.

- Về công tác tổng hợp:

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án của Sở trình Giám đốc xem xét quyết định; theo dõi đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch được phê duyệt;

+ Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định; theo dõi và kiểm tra kết quả thực hiện các ý kiến kết luận của Giám đốc sở, các chương trình, kế hoạch của Sở và nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chuẩn bị nội dung và dự thảo thông báo kết luận của Giám đốc sở tại các cuộc họp giao ban định kỳ, sơ kết quý, năm và các cuộc họp đột xuất khác.

- Về công tác hành chính, quản trị:

+ Tham mưu, giúp Giám đốc sở chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; văn phòng điện tử trong cải cách thủ tục hành chính nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của đơn vị;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh cơ quan;

+ Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và các quy định nội bộ của cơ quan trình Giám đốc sở ban hành theo thẩm quyền và kiểm tra việc tổ chức thực hiện;

+ Chủ trì xây dựng bộ thủ tục hành chính thuộc nhiệm vụ của Sở. Xây dựng quy trình làm việc theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng của Sở;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm…;

+ Kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc cán bộ, công chức trong cơ quan chấp hành các nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện quy định về quản lý công sở, văn hoá công sở;

+ Làm đầu mối phối hợp các phòng giúp Giám đốc Sở xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh;

+ Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định về công tác văn thư - lưu trữ.

- Về công tác quản lý tài chính, tài sản công:

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý ngân sách, các nguồn kinh phí khác, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Nhà nước.

- Về công tác tổ chức, cán bộ:

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng bộ máy, biên chế của Sở;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở;

+ Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; tổ chức thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo đề án được phê duyệt;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các quy định về tuyển dụng, chuyển ngạch, xếp ngạch, nâng ngạch và quản lý, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý;

+ Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; tổ chức thực hiện, theo dõi diễn biến, tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng biên chế; hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của Sở; trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của cơ quan;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức theo quy định;

+ Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, luân chuyển công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

- Về công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật:

+ Phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng; tham mưu phát động, đăng ký, tổ chức các phong trào thi đua của Sở; hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác thi đua - khen thưởng; tổng kết các phong trào thi đua; tổng hợp, lập hồ sơ khen thưởng trình các cấp có thẩm quyền quyết định;

 + Giúp Giám đốc Sở phối hơp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc tiếp nhận bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tặng; việc tặng, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế;

+ Tham mưu, thực hiện các thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức theo phân cấp, thẩm quyền quản lý;

+ Phối hợp giải quyết các đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Về công tác lễ tân:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện công tác lễ tân giúp Giám đốc Sở và lãnh đạo tỉnh tiếp khách đoàn vào; thực hiện công tác lễ tân, hậu cần cho các đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài đảm bảo đúng quy định;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ lễ tân cho cán bộ, công chức trong Sở và cán bộ, công chức liên quan trên địa bàn tỉnh.

-Về công tác thanh tra: Trong khi Sở chưa thành lập Thanh tra Sở, Văn phòng làm thêm nhiệm vụ thanh tra; giúp lãnh đạo Sở giải quyết một số công việc trọng tâm sau:

+ Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở;

+ Thực hiện công tác pháp chế, phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách Văn phòng giao.

2. Phòng hợp tác quốc tế

Phòng Hợp tác quốc tế, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; kinh tế đối ngoại; vận động viện trợ, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; thông tin đối ngoại; văn hóa đối ngoại; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại.

- Về công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

+ Đề xuất và chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Sở làm việc với các đoàn khách nước ngoài hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức tại tỉnh và ở nước ngoài;

+ Giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp các sở, ban ngành liên quan thẩm định kế hoạch, nội dung về việc các tổ chức, cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại tỉnh:

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở chuẩn bị nội dung thỏa thuận quốc tế, biên bản ghi nhớ và các thủ tục cần thiết trong việc ký kết thỏa thuận quốc tế của tỉnh với các nước, các tổ chức quốc tế;  

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế, biên bản ghi nhớ, chương trình hợp tác với các địa phương, tổ chức nước ngoài; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hình thức, nội dung hợp tác với các địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các cơ quan đại diện ngoại giao; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hướng giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến hợp tác quốc tế;

+ Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện điều ước quốc tế tại tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Về kinh tế đối ngoại:

+Giúp Giám đốc Sở làm đầu mối của Ủy ban nhân dân tỉnh  phối hợp các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết, đầu tư tại tỉnh;

+ Tham gia công tác xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, phối hợp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng các chương trình hợp tác hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài; tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế tại tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Về công tác phi chính phủ nước ngoài:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, danh mục dự án vận động viện trợ;

+ Thực hiện công tác vận động viện trợ, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

+ Giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan chức năng đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn các loại giấy phép và giấy đăng ký hoạt động, tổ chức quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các văn phòng dự án, nhân viên dự án của các tổ chức phi chính phủ tại địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

+Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định chương trình, dự án phi chính phủ; theo dõi đánh giá tình hình hoạt động của các dự án phi chính phủ nước ngoài;

+ Hỗ trợ các thủ tục hành chính, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong việc triển khai các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp tại tỉnh.

- Về thông tin đối ngoại:

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

+ Giúp lãnh đạo Sở làm đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến tỉnh cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại.

- Về văn hóa đối ngoại:

+ Tham mưu tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại tỉnh và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh ở nước ngoài.

- Về công tác tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác đối ngoại:

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Tỉnh ủy các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy;

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở quán triệt, theo dõi, đôn đốc và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước;

+ Tham mưu cho lãnh đạo Sở điều hành làm cơ quan đầu mối giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân tại tỉnh.

- Công tác khác:

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực của phòng quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát, phát hiện những điểm chưa hợp lý, báo cáo, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của phòng quản lý đối với các cán bộ, công chức làm công tác ngoại vụ thuộc các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

+ Là đơn vị thường trực thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch;

+ Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao.

3. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác lãnh sự, người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện công tác lãnh sự; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác quản lý phóng viên báo chí nước ngoài; công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ công chức tỉnh thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

+Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến thị thực của người nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh mời vào làm việc;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc sở trong công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân;

+ Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài trong việc chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về lĩnh vực xuất, nhập cảnh, lưu trú và các hoạt động khác có liên quan tại tỉnh;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại tỉnh đã được Bộ Ngoại giao ủy quyền;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

- Về công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào:

+ Tiếp nhận hồ sơ đoàn ra, đoàn vào, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở quyết định cho phép đoàn ra, đoàn vào theo thẩm quyền, đúng quy định;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng, chuẩn bị chương trình, nội dung và tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác ở nước ngoài; phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục xuất, nhập cảnh cho đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài;

 + Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Văn phòng và các phòng chuyên môn thực hiện công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với tỉnh.

+ Theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Về công tác quản lý phóng viên báo chí nước ngoài:

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh;

+ Xây dựng chương trình làm việc, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu với người Việt Nam ở nước ngoài về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

+ Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại tỉnh.

- Công tác khác:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trong cơ quan và các cơ quan liên quan dự thảo các quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực, ngành của phòng quản lý;

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Sở dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực của phòng quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát, phát hiện những điểm chưa hợp lý, báo cáo, kiến nghị sửa đổi, bổ sung;

+ Hướng dẫn, theo dõi, quản lý hoạt động của các tổ chức hội hoạt động đối ngoại nhân dân tại tỉnh;

+ Giúp lãnh đạo Sở theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao các vấn đề nảy sinh trên biển tại địa phương;

+ Thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch;

+ Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao.

I. BAN LÃNH ĐẠO SỞ

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ông Trần Huy Hải

GIÁM ĐỐC

0916.268.135

2

Ông Phạm Quang Dũng

PHÓ GIÁM ĐỐC

0913.291.835

II. CÁC PHÒNG BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. VĂN PHÒNG – THANH TRA

- Chánh Văn phòng:     Bà Phạm Thanh Hoa  

- Điện thoại:                      0912.447.305

2. PHÒNG LÃNH SỰ VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

- Trưởng phòng:           Ông Nguyễn Ngọc Dư    

-  Điện thoại:                      0888.456.898

3. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Trưởng phòng:            Bà Trần Thị Thanh Bình          

- Điện thoại:                       0989.630.175

Trụ sở cơ quan: Số 76, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:51109
Số người trực tuyến: 26