06/08/2020

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018 - 2023.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018 - 2023.