Báo cáo kết quả tự kiểm tra rà soát, chấn chỉnh và xử lý nhưng sai sót, vi phạm về công tác cán bộ của Sở Ngoại vụ

Báo cáo số 47/BC-SNgV ngày 23/10/2019 của Sở Ngoại vụ về kết quả tự kiểm tra rà soát, chấn chỉnh và xử lý nhưng sai sót, vi phạm về công tác cán bộ
Ngày thông báo:
23/10/2019
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:51118
Số người trực tuyến: 35