Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới
Ngày thông báo:
27/08/2019
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:50992
Số người trực tuyến: 4