Từ khóa
Mã thủ tục Tên thủ tục Lĩnh vực
Thủ tục 1

Thủ tục cho phép đoàn ra, đoàn vào

Ngoại vụ
Thủ tục 2

Thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu công vụ hoặc công hàm

Ngoại vụ