06/08/2020

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

06/08/2020

Có hiệu lực ngày 01/01/2018

06/08/2020

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 2. Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/1999/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

06/08/2020

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Có hiệu lực ngày 01/01/2018

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 2. Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/1999/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.