07/11/2019

Quyết định số 692-QĐ/TU ngày 01/9/2019 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình

Quyết định số 692-QĐ/TU ngày 01/9/2019 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình